گاهی اشک ... گاهی انتظار

این سهم خستگی چشمان من است ...

مرداد 91
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
8 پست
تیر 90
1 پست
شهریور 89
1 پست
تیر 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
آذر 88
1 پست
مهر 88
1 پست
تیر 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
دی 86
2 پست
مرداد 85
1 پست
بهمن 84
1 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
1 پست
شهریور 84
2 پست
مرداد 84
2 پست
تیر 84
3 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
3 پست
بهمن 83
4 پست
دی 83
15 پست